Gramy piosenkę

Title

Artist


Regulamin konkursów

REGULAMIN KONKURSÓW POLSKIE RADIO FULL FM LIMITED 

 

Konkurs organizowany jest przez Polskie Radio Full Fm Limited 63a Jubilee Close, Jubilee House, Hampton Wick, Kingston Upon Thames, England, KT1 4DG

 

Ogólne postanowienia

Konkurs skierowany do słuchaczy Polskiego Radia Full Fm  zamieszkałych na terenie Wielkiej Brytanii.

Uczestnik może wziąć udział w Konkretnym Konkursie jedynie raz przy użyciu jednego Profilu.

Uczestnik podczas trwania Konkursu może zamieścić tylko jeden komentarz biorący udział w konkursie.

W przypadku dodania więcej niż jednego komentarza, organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie pierwszy chronologicznie komentarz Uczestnika.

Organizator ma prawo do usuwania komentarzy, które mogą być uznawane za wulgarne czy obraźliwe.

Zwycięzcy zostaną wybrani na podstawie wymogów konkursu wskazanych w poście konkursowym na Facebooku.

Zwycięzca o wygranej zostanie powiadomiony za pośrednictwem Facebook’a.

Zwycięzca w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników powinien dostarczyć organizatorowi dane adresowe do wysyłki.

W przypadku niedostarczenia w terminie niezbędnych danych, nagroda przepada.

Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą w przeciągu maksymalnie 7 dni roboczych od otrzymania danych adresowych.

Wysyłka dotyczy tylko adresów na terenie Wielkiej Brytanii.

 

Uczestnicy

Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadają stały adres zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii.

Konkurs jest niedostępny dla pracowników  i wolontariuszy Polskie Radio Full Fm Limited oraz członków ich rodzin.

 

Postanowienia końcowe

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu, niniejszego Regulaminu w całości i zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również z oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

Uczestnik oświadcza, iż przed przystąpieniem do udziału w Konkursie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. POLSKIE RADIO FULL FM LIMITED  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z przekazaniem nagród.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na posługiwanie się i publikację przez Organizatora w materiałach marketingowych i w procesie komunikacji na profilu społecznościowym facebook.com POLSKIE RADIO FULL FM  oraz na stronie internetowej www.FULL.FM nadesłanych materiałów –zdjęć bez dodatkowego informowania o tym fakcie Uczestnika Konkursu.

3. Organizator opublikuje dane Zwycięzców Konkursu w osobnych wpisach na portalu społecznościowym facebook.com

 

 

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSU „KLIMA NA LATO”

 

Oferta konkursowa dla słuchaczy Polskiego Radia Full.Fm nie obejmuje:
1. Instalacji w nadgodzinach, tylko w standardowych godzinach pracy: od 9. rano do 5. popołudniu.
2. Wszelkich napraw strukturalnych po instalacji, takich jak zamykanie ścian, malowanie, nie są uwzględnione w ofercie.
3. Dodatkowe wynoszenie agregatu zewnętrznego lub układanie rur powyżej 3 metrów, nie jest uwzględnione w ofercie.
4. Zasilanie do agregatu zewnętrznego nie jest uwzględnione w ofercie.
5. Wiercenie przez ściany betonowe.
6. Pompki do odprowadzania skroplin.
7. Zamiany wartości wygranej klimatyzacji model Samsung AR09TXEAAWKNEU na inną lub równowartość w gotowce.
8. Projektu oraz pozwoleń dla instalacji, jeśli jest wymagane.
9. Zabezpieczenia terenu pracy na zewnątrz i wewnątrz budynku przed osobami postronnymi.
10. Przygotowania miejsca do instalacji zgodnie z wytycznymi firmy Coolingservices24.
11. Maskowania części instalacji prowadzonej na zewnątrz obiektu.
12. Maskowania części instalacji prowadzonej wewnątrz obiektu.
13. Instalacji w miejscach które wymagają dodatkowych uprawnień, poza tymi które posiadają pracownicy firmy Coolingservices24.
14. Wywozu kartonów raz innych śmieci pozostałych po instalacji.

 

Oferta konkursowa dla słuchaczy Polskiego Radia Full.fm obejmuje:
1. Dostarczenie oraz instalacje klimatyzacji model Samsung AR09TXEAAWKNEU.
2. Uruchomienie oraz instrukcje użytkowania.
3. Raport i certyfikat po instalacyjny.
4. 3 letnia gwarancje na prace i urządzenie, jeśli będzie ona serwisowana przez Coolingservices24 raz w roku (koszt £120/rok).
5. Słuchaczy Radia Full Fm spełniających zasady konkursu które ustala Radio Full.FM.
6. Oferta konkursowa obejmuje słuchaczy Polskiego Radia Full.FM w promieniu 100 km od RG129GB (siedziba firmy).
7. Instalacje w pierwszym wolnym terminie wyznaczony przez firmę Coolingservices 24, nie dłużej niż 45 dni od wylosowania zwycięzcy.
8. Długość instalacji czyli jednostki wewnętrznej od zewnętrznej nie może przekraczać 12 metrów .
9. Instalacje w miejscu które jest zgodne z instrukcja montażu dostarczona przez producenta.

 

 

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSU „ODPICUJ FURĘ”

 

1. Osoba która wygrała nasz konkurs „Odpicuj Furę z RK Cars Desing LTD i Full FM Polskie Radio” zobowiązuje się do dostarczenia swojego sprawnego technicznie i blacharsko samochodu do warsztatu sponsora (180 Wood St. Rugby CV212YX)
2. Konkurs dotyczy standardowego samochodu osobowego zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii i dopuszczonego do ruchu.
3. Osoba która wygra nasza zabawę będzie miała do wyboru 1 z 1000 kolorów, Kolory premium nie są wliczone jako kolor standardowy.
4. Zwycięzca zobowiązuje się dokonać Rezerwacji terminu na Odpicowanie Fury u Sponsora.
5. Zwycięzcą jest zobligowany do dostarczeni swojego samochodu i odebranie go po zakończeniu Oklejania z siedzimy RK Cars Desing LTD.
6. Zwycięzca konkursu zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem oraz warunkami gwarancji na stronie sponsora www.rkcardesign.co.uk